30 LIPCA 2016
Zgłoszenia:

1. Cel Turnieju

- popularyzacja aktywnego trybu życia
- promocja miejscowości Justynów i Janówka

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki przy wsparciu LZS Justynów

3. Termin i miejsce

- 30.07.2016
- Kompleks boisk sportowych w Justynowie przy ul. Głównej

4. Warunki uczestnictwa i system rozgrywek

- w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju lub złożą oświadczenie o udziału w turnieju, na własną odpowiedzialność
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju i zobowiązany jest do jego przestrzegania
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
- osoby w wieku 16-18 lat ( w dniu turnieju nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w turnieju od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów
- podczas turnieju zawodnicy zobowiązani są do założenia koszulek dostarczonych przez organizatora
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
- limit uczestników – 24 pary męskie i 8 par damskich
- mecze będą rozgrywane systemem brazylijskim, tak aby każdy zgłoszony zespół rozegrał co najmniej dwa spotkania
- mecze ćwierćfinałowe mężczyzn będą rozgrywane w formie do dwóch wygranych setów (do 15 pkt z przewagą dwóch punktów), mecze kobiet będą rozgrywane w formie do dwóch wygranych setów (do 15 pkt z przewagą dwóch punktów).
- przerwy między meczami wynoszą 5 min.
- informacja o kolejności gier i rozstawieniu par będzie podawana na stronie internetowej www.plaza.justynow-janowka.pl do godz. 19 dn. 29.07.2016
- rozstawienie w turnieju będzie ustalone poprzez losowanie

5. Zgłoszenia

- internetowe pod adresem http://plaza.justynow-janowka.pl/
- zgłoszenie zgodnie z formularzem dostępnym na stronie organizatora
- termin zgłoszeń zostanie podany w oddzielnym komunikacie na stronie www.plazowka-lodz.info oraz www.plaza.justynow-janowka.pl

opłata startowa wynosi: 50zł - od pary

Przedpłata – rezerwacja miejsca trwa tylko 3 dni.
Płatne na konto:
16 1140 2004 0000 3102 7433 3001
z dopiskiem:
Plaża Justynów 2016 - Nazwiska Zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- dedykowaną techniczną koszulkę / top do siatkówki plażowej
- wodę mineralną

- napój energetyczny REDBULL


Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

6. Nagrody

Dla pierwszych trzech miejsc w Turnieju damskim i męskim pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

7. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji turnieju ponoszą organizatorzy
- turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych turnieju
- organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie

8. Kontakt

Patryk Józefowicz
plaza@justynow-janowka.pl

Sponsorzy:

Organizatorzy: